Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Deklaracja dostępności psck.pl

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie

PSCK w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej psck.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psck.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W PSCK w Pińczowie dla strony psck.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa psck.pl spełnia wymagania w 81.94 %.
- Brak udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: powiększanie czcionki, podświetlanie linków
ustawienie wysokiego kontrastu,

- użycie altu na elementach graficznych (14 poprawne, 3 do poprawy)
- użyj kontrolek formularza HTML i łącza (47-12)
- Atrybut tytułu do identyfikacji kontrolek (0-1)

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do końca września br.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarkiInformacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Jankowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 413572424 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej) Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury: ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
1. Przestrzenie komunikacyjne budynku PSCK są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek PSCK posiada windy do przemieszczania się na terenie domu kultury. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier.
4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku PSCK, od strony ul. Grodziskowej na parkingu miejskim, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa.
5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na korytarzach.
6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie budynku nie ma takich możliwości.
7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.