×

Deklaracja dostępności strony internetowej psck.pl Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów

PSCK w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej psck.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie ul. J. Piłsudskiego 2A

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

Wyłączenia

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wojciech Kolankowski telefon: 413572424 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

 Procedura wnioskowo-skargowa

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do podmiotu publicznego na adres: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub za pomocą e-mail: psck@psck.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury: ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
1. Przestrzenie komunikacyjne budynku PSCK są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek PSCK posiada windy do przemieszczania się na terenie domu kultury. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier.
4. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku PSCK, od strony ul. Grodziskowej na parkingu miejskim, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa.
5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na korytarzach.
6. W budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. W sekretariacie na I piętrze znajduje się pętla stanowiskowa. W sali widowiskowej na parterze znajduje się pętla powierzchniowa pomagająca osobą niedosłyszącym korzystać w odbiorze wydarzeń i imprez kulturalnych organizowanych przez PSCK. W budynku znajdują się także piktogramy informujące o pętlach indukcyjnych.
7. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie budynku nie ma takich możliwości. 
8. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.