×

Projekty

Projekty realizowane w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

Konstelacje kultury

STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2024/ zadanie II Partnerstwo lokalne
Wartość dofinansowania: 50 000 zł

Opis:
Celem projektu jest wspólne wejście w proces tworzenia kultury z mieszkańcami, z silnym naciskiem na lokalne partnerstwa. Poprzez projekt chcemy rozszerzyć zasadę „dom kultury bliżej Ciebie” o nowy czynnik – dom kultury, który jest „moją przystanią”. Moją – czyli mieszkańców, przystanią – rozumianą jako bezpieczne miejsce, w którym czuję się dobrze, współdecyduję o kształcie oferty kulturalnej i sam nadaję jej nowe impulsy. Projekt pozwoli stworzyć mapę zasobów kulturalnych oraz zacieśnić współpracę pomiędzy domem kultury a społecznością lokalną.

„XIX Zaduszki Jazzowe w Pińczowie”

STRONA PROJEKTU

Wartość dofinansowania: 32 000 zł
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka” Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Celem projektu jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację XIX Zaduszek Jazzowych w Pińczowie z udziałem wysokiej klasy artystów oraz realizację cyklu warsztatów muzycznych dla najmłodszych.


„Muzyka w przestrzeni. Przestrzeń dla muzyki”

STRONA PROJEKTU

Dofinansowanie: 30 120 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Interwencje 2023

Projekt ukierunkowany jest na upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym poprzez organizację koncertów odbywających się w przestrzeni publicznej miasta.  Muzyka stała się także inspiracją do pleneru malarskiego inspirowanego muzyką jazzową podkreślając tradycje Festiwalu Zaduszki Jazzowe w Pińczowie. 

„Mikrokosmos kultury vol.2”

STRONA PROJEKTU

Dofinansowanie: 39 000 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Edukacja Kulturalna

Projekt oparty na programie edukacji kulturalnej, który zogniskowany jest wokół słowa, obrazu i dźwięku jako form ekspresji twórczej. Motywem przewodnim projektu będzie szerokie spektrum sztuki filmowej, inspiracja światem przyrody jako obszaru, z którym kultura się przenika. Założeniem projektu jest tworzenie sieci partnerstw, a więc miejsc i osób na terenie naszego miasta, które mogą wspierać centrum kultury w realizacji programu edukacji kulturalnej

„Teatr odNowa”

STRONA PROJEKTU

Dofinansowanie: 15 000 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura Dostępna

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom, w różnych grupach wiekowych, dostępu do zasobów kultury oraz stworzenie możliwości współdziałania w ramach życia kulturalnego Gminy Pińczów w oparciu o zasadę „teatr bliżej ciebie”. W ramach zadania realizowane są m.in. warsztaty, wyjazdy na spektakle teatralne, tworzenie spektaklu teatralnego, wystawa plakatów teatralnych.

„Ojczysty. Wypisz – wymaluj”

STRONA PROJEKTU

Dofinansowanie: 14 000 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty -dodaj do ulubionych. Edycja 2023

Celem projektu jest wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wobec języka polskiego. Projekt dostarczy różnorodny program edukacyjno-animacyjny, oparty na interakcji i współdziałaniu oraz systematycznym podnoszeniu kompetencji językowych. Zaplanowane działania zogniskowane będą wokół słowa i obrazu jako form ekspresji twórczej i komunikacji.

„Od gimnastyki do akrobatyki”

Źródło dofinansowania: Fundacja Santander Bank Polska

Dofinansowanie: 6000 zł

Projekt ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie.  Realizacja działania nastawiona jest na  wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć sportowych z zakresu gimnastyki i akrobatyki sportowej. 

Realizacja: luty – czerwiec 2023

„Potencjał kultury – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia i rozpowszechnienia edukacji kulturalnej na Ponidziu.”

Dofinansowanie:

72 000,00 – środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
28 000,00 – Dotacja Gminy Pińczów

Projekt zakłada zakup fortepianu, celem rozszerzenia działalności edukacji kulturalnej, a także uatrakcyjnienia oferty PSCK. Zadanie to jest kontynuacją działań podjętych blisko dziesięć lat temu, a dotyczących sukcesywnego i dobrze celowanego rozwoju kulturalnego Gminy Pińczów. Poprzez modernizację infrastruktury służącej działalności kulturalnej „pińczowskiego Belwederu” chcemy podnieść efektywność naszego działania, dostosować szeroko pojętą edukację kulturalną i jej poziom do oczekiwań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców np. koncerty jazzowe, fortepianowe (również online). Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie dostępności i różnorodności usług kulturalnych.
Zadnie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

„Mikrokosmos kultury”

 STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna
wartość dofinansowania: 29 000 zł

Celem projektu jest wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników oraz nabywanie umiejętności z różnych dziedzin sztuki poprzez zwrócenie się do relacji pomiędzy światem kultury i Natury. Zaplanowane działania zogniskowane będą wokół słowa, obrazu i dźwięku jako form ekspresji twórczej, będącej wynikiem koegzystencji człowieka ze światem przyrody.

Przystań kultury ludowej

Strona projektu

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska. Edycja 2022

Dofinansowanie: 17 000 zł

 Celem zadania jest upowszechnianie wartości lokalnej tożsamości kulturowej oraz stworzenie możliwości współdziałania różnych grup osób w ramach życia kulturalnego Gminy Pińczów w oparciu o działania z zakresu edukacji regionalnej, uwzględniającej tradycyjne rękodzieło i unikatowe zjawiska folkloru. Działania projektu obejmują wydarzenia i warsztaty z różnych dziedzin sztuki związanej z tradycjami dziedzictwa kultury ludowej (taniec, muzyka, plastyka, rękodzieło ludowe), z którą dotrzemy do odległych miejscowości naszej gminy pod hasłem „Przystań kultury ludowej”. 

„Kultura odNOWA”

STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022

Wartość dofinansowania: cz.I – 10 000 zł

Opis:
Celem projektu jest „nowe otwarcie” instytucji po zmianach wywołanych okresem pandemii, oparte na tworzeniu relacji z lokalną społecznością, odkrywaniu talentów, zasobów i potencjału kulturotwórczego mieszkańców. Wszystko to na rzecz współtworzenia projektów kulturalno – artystycznych dedykowanych społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. W I etapie dokonana zostanie diagnoza społeczności lokalnej Gminy Pińczów pod kątem potencjału kulturotwórczego mieszkańców. Efektem realizacji etapu diagnostycznego będzie opracowanie raportu końcowego, którego celem jest wsparcie procesu oddolnego inicjowania działań opartych na potencjale kulturotwórczym Pińczowa oraz stworzenie mapy barier, deficytów i oddolnych lokalnych inicjatyw kulturotwórczych. Raport zostanie opublikowany w Internecie.

Wartość dofinansowania: cz.II – 30 000 zł

Opis projektu

II część zadania dotyczy realizacji 6 inicjatyw lokalnych wyłonionych w drodze naboru w ramach projektu „Kultura odNowa” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022. Wyłonione przez komisję konkursową inicjatywy dotyczą grup osób i miejsc wskazanych w diagnozie jako kluczowe i odpowiadają na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby kulturalne; przygotowane zostały przez osoby, z którymi nasza instytucja miała słaby kontakt. Każda z inicjatyw realizowana jest przy wsparciu merytorycznym PSCK.

PSCK 2.0

STRONA PROJEKTU

Opis zadania:

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych kadr Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz doposażenie instytucji w sprzęt pozwalający rozwinąć i dostarczyć program działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej w formie on-line. Projekt zakłada stworzenie studia nagrań dla potrzeb realizacji internetowego kanału kulturalnego w sieci – kulturalna.tv, pozwalającego dostarczyć szeroką ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, animacji oraz realizacji nowych, cyfrowych form dostarczania i popularyzacji zasobów kultury w sieci (podcasty,audycje). Projekt pozwoli „ucyfrowić” działania statutowe PSCK dostarczając kulturę opartą na silniejszej partycypacji, łączącą odbiór i aktywność, wzmacniającą więzi społeczne niwelując barierę dostępu do kultury. Istotnym celem projektu będzie odbudowanie lokalnych partnerstw i stworzenie oferty cyfrowego domu kultury PSCK.2.0. Projekt pozwoli rozwijać kompetencje cyfrowe zarówno odbiorców jak i kadr kultury za pomocą narzędzi cyfrowych.

 Kwota dofinansowania: 162 400,00 zł

Wkład własny PSCK: 41 285,00 zł

Całkowity koszt projektu grantowego: 203 685,00 zł

 Projekt grantowy PSCK 2.0 realizowany jest w ramach projektu” Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Operator projektu: Narodowe Centrum Kultury

„Od Kultury do Natury”

Źródło dofinansowania: Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego

Wartość dofinansowania: 10 000 zł

Od Kultury do Natury to projekt realizowany przez PSCK z myślą przewodnią „Las woła nas”. Las jako wybrany ekosystem dostarczy uczestnikom wielu artystycznych inspiracji do rozmaitych warsztatów. W ramach projektu zaplanowano warsztaty ceramiczne, kulinarne, stolarskie, krawieckie, warsztaty papieru czerpanego. Inspiracją do zajęć będą leśne wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Głównym zamysłem projektu jest stworzenie dzieciom warunków do rozwijania talentów, a przede wszystkim do współdziałania w grupie rówieśniczej. Miejscem spotkań uczestników będzie kilka punktów na mapie gminy. Warsztaty będą się odbywały w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, w świetlicach w Kozubowie i Szczypcu. Wezmą w nich udział według jawnej rekrutacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Realizując projekt nastawiamy się na edukację ekologiczną oraz budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych wierząc, że zrealizowane działania we współpracy z zaproszonymi partnerami zaowocują wśród najmłodszych pokoleń.

„Nowa przestrzeń jazzu” 

STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje – 2021

Wartość dofinansowania: 14 000 zł

Opis:
Celem projektu jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację letnich koncertów jazzowych wpisanych w scenografię przestrzeni publicznej, realizację spotkań online z artystami jazzowymi pod hasłem „Oswoić jazz”, przygotowanie profesjonalnej opartej na zaprojektowanych, jazzowych wizualizacjach kampanii promocyjnej 17. Zaduszek Jazzowych.
Projekt pozwoli stworzyć okazję do promocji dorobku polskiej muzyki jazzowej i jej wkładu w światowy jazz oraz nada nowe kierunki rozwoju jazzu w Pińczowie wpływając tym samym na zwiększenie dostępu do kultury wysokiej.

Przystań kultury”

STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna 

Wartość dofinansowania: 33 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów kultury oraz stworzenie możliwości współdziałania różnych grup osób w ramach życia kulturalnego Gminy Pińczów w oparciu o zasadę „dom kultury bliżej ciebie”. Projekt zakłada cykl wydarzeń artystycznych i edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Pińczów, szczególnie zaś tych, których dostęp do kultury ograniczają dwie podstawowe bariery: ekonomiczna i przestrzenna. Wydarzenia i warsztaty obejmować będą różne dziedziny sztuki (film, muzyka, plastyka, design), z którą dotrzemy do odległych miejscowości naszej gminy pod hasłem „Przystań kulTUry”.

XVII Zaduszki Jazzowe w Pińczowie”

STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Muzyka

Wartość dofinansowania: 50 000 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację XVII Zaduszek Jazzowych w Pińczowie z udziałem wysokiej klasy artystów, organizację I edycji konkursu dla jazzowych muzyków śpiewających „Pińczów Jazz Sunrise”; Ogólnopolskiego Konkursu na plakat i logo Festiwalu oraz cykl Kino Jazz.

„Ul kultury”

 Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum, współfinansowanie przez Województwo Świętokrzyskie

 Kwota dofinansowania: 7500 zł

Celem projektu jest wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych, współdziałanie różnych grup osób i umacnianie więzi lokalnych poprzez cykl działań z zakresu szeroko pojmowanej edukacji kulturowej. Projekt odnosi się do potrzeby rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży poprzez poznawanie siebie, poznawanie i czerpanie z zasobów swojego lokalnego środowiska, rozwijania pasji, ale przede wszystkim budowaniu relacji i inspirowaniu się nawzajem do działania w kulturze. W ramach projektu zaplanowano warsztaty artystyczne: ceramiczne, krawieckie, animacyjne, stolarskie, kulinarne, spotkanie z pszczelarzem oraz mini piknik ekologiczny podczas którego zaprezentowane zostaną prace wykonane podczas warsztatów.

Mobilna kultura – zakup środków transportu służących działalności kulturalnej

 STRONA PROJEKTU

Wartość projektu:  131.000,00 PLN  
Finansowanie:
Środki pozostające w dyspozycji Ministra Kultury  –  65.000,00 PLN
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Urząd Miejski w Pińczowie  – 40.000,00 PLN
Finansowe środki własne wnioskodawcy – Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury – 26.000,00 PLN

Projekt zakłada zakup środków transportu – samochodu i przyczepy w celu rozszerzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwiększenia dostępności oraz uatrakcyjnienia oferty kulturalne PSCK. Rozwój działalności rodzi potrzebę mobilności i zwiększania dostępu do kultury zwłaszcza, że w strukturze posiadamy świetlice wiejskie. Planując zwiększanie liczby wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenach wiejskich, poprzez docieranie tam środkiem transportu z atrakcyjną ofertą edukacyjną i kulturalną oraz innowacjami chcemy wspomagać i wyrównywać rozwój kulturowy Ponidzia. Rozwój infrastruktury, jej wykorzystanie do rozszerzenia działalności i jednoczesne zmniejszanie bariery komunikacyjnej, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej PSCK.

„J@zzowe improwizowanie w sieci”

 STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Wartość dofinansowania: 23 000 zł

Opis:  Celem projektu jest stworzenie warunków i uczestnictwa w kulturze osób poruszających się w przestrzeni muzyki improwizowanej poprzez organizację warsztatów wykorzystujących narzędzia on-line. Warsztaty wokalne i instrumentalne nawiązywać będą do tradycji zaduszkowego grania w Pińczowie, przypominać o artystach i muzyce prezentowanej tu w minionych latach. W ramach projektu stworzona zostanie strona internetowa dedykowana pińczowskim Zaduszkom Jazzowym. 

„Sztuka z Natury”

 STRONA PROJEKTU

Wartość dofinansowania: 7000 zł

Źródło dofinansowania: Fundacja Santander Bank Polska

Opis: Głównym celem projektu jest zainspirowanie mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego, które w innowacyjny i ciekawy sposób zwrócą uwagę lokalnej społeczności na uwrażliwienie w zakresie potrzeb i wyzwań ekologicznych. Projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach (lekcje „Klubu leśnych odkrywców”) oraz stworzenie galerii Żywego Obrazu – efektu warsztatów florystycznych tworzenia obrazów z mchu.

 „STOPKLATKA. Szeroki kadr na kulturę”

 

 STRONA PROJEKTU

Wartość dofinansowania: 30 000 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna

Celem projektu jest wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników, poprzez podnoszenie wiedzy w dziedzinie filmu. Składa się na niego cykl działań: warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty operatorskie, plakatu oraz spotkania z ludźmi dużego ekranu. Zaplanowane działania zogniskowane będą wokół słowa, obrazu i dźwięku jako form ekspresji twórczej a motywem przewodnim projektu będzie świat filmowy Andrzeja Barańskiego – wybitnego twórcy pochodzącego z naszego miasta.

„JA w teatrze. Od uczestnika do krytyka”

 STRONA PROJEKTU

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna 

Wartość dofinansowania: 15 000 zł

Opis: Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów kultury oraz stworzenie możliwości współdziałania różnych grup osób w ramach życia kulturalnego gminy Pińczów w oparciu o teatr. W ramach zadania zaproponowane zostanie oferta edukacji teatralnej, dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym wyjazdy do teatrów, warsztaty teatralno-scenograficzne, spotkania z aktorami teatralnymi.

„Jazz – usłysz i zobacz. XV Zaduszki Jazzowe w Pińczowie”

jazz asłysz i zobacz grafika

Kwota dofinansowania: 33 200 zł 

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019”

Opis: Celem projektu jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację XV Zaduszek Jazzowych w Pińczowie z udziałem wysokiej klasy artystów, wydanie płyty „Usłysz” z utworami znakomitych artystów jazzowych, którzy koncertowali w Pińczowie w minionych edycjach festiwalu oraz stworzenie nowoczesnych multimediów do koncertów XV Zaduszek Jazzowych.

 realizacja: 2019

„Otwarta scena tańca i muzyki”

otwarta scena muzyki i tanca banerek m

STRONA PROJEKTU

Opis: Celem projektu jest rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych i muzycznych. W ramach projektu odbędą się warsztaty taneczne w 4 stylach tańca oraz warsztaty DJ-skie. Finałem projektu będzie specjalny pokaz: „mistrz- uczeń” w wykonaniu uczestników szkoleń i trenerów.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekorozwój Ponidzia.

Termin realizacji: maj-październik 2019

Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło”

ponidziańska smaki grafika

Opis: Aktywizacja KGW z terenu gminy Pińczów poprzez organizację warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji z przepisami „Ponidziańskich smaków”

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekorozwój Ponidzia.

Termin realizacji: maj-październik 2019

„Kwiatowo. Warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

kwiatowo final

Opis: Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów florystyczno-rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Pińczów oraz ościennych gmin. W ramach projektu zaplanowano: warsztaty z tworzenia kwiatów z pianki foamiran, układania bukietów z żywych kwiatów, tworzenia wianków oraz filcowania. Tematem przewodnim wszystkich warsztatów są kwiaty.

Projekt partnerski realizowany przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Pińczowskiej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

realizacji: kwiecien -październik 2019

„Nowoczesne zaplecze kultury – zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej.

 Strona projektu

Kwota dofinansowania: 28 000 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”

Opis: Projekt „Nowoczesne zaplecze kultury – zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej” otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” w kwocie 28000 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostanie wyposażenie oświetleniowe do sali kinowej PSCK wraz mikserem do świateł.

realizacja: 2019

„WY_tańcz_to” Instytut Muzyki i Tańca

wytancz to baner mm

STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 29 698,00 zł

Źródło dofinansowania: Instytut Muzyki i Tańca

Opis: Projekt realizowany w ramach programu „Myśl w ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Projekt oparty jest na programie edukacji tanecznej oraz budowania świadomego odbiorcy sztuki tańca i skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Pińczów. Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach warsztatowych z różnych technik tanecznych, wykładach na temat historii i teorii tańca. Uzupełnieniem zajęć będą wyjazdy na spektakle teatrów tańca do Krakowa i Kielc.

realizacja: 2019

„Ja w teatrze”

ja w teatrze grafika

 STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna 2019”

Opis: Projekt zakłada stworzenie możliwości współdziałania różnych grup osób w ramach życia kulturalnego gminy Pińczów w oparciu o teatr. Projekt podzielony będzie na dwie części: wyjazdów do ważnych dla kultury miejsc (Kielce, Kraków) i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych o najwyższym standardzie oraz części warsztatowej budującej kompetencje odbiorców kultury (warsztaty teatralne i scenograficzne) włączającej we wspólne tworzenie oferty kulturalnej.

realizacja: 2019

„BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych”

baza w arch logo

Kwota dofinansowania: 40000 zł

źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2018”

Opis projektu: Projekt „BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych” skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkujących Pińczów i jego okolice. Ukierunkowany na rozwój umiejętności społecznych jego uczestników, które pozwolą na wyrównanie szans na start w dorosłe życie. Stworzenie w pomieszczeniach domu na Mirowie zwanego potocznie przez mieszkańców ARCHIWUM lub Drukarnią Ariańską swojej przestrzeni „bazy” oraz przygotowanie w jednym z pomieszczeń escape roomu nawiązującego do historii okolicy, miejsca. Zaplanowane w projekcie działania: integracyjne, edukacyjne, promocyjne, remontowe, warsztatowe pozwolą na szerokie spektrum doświadczeń i rozwoju uczestników. Poprzez pozyskanie od podstaw lokalu, poznanie jego historii, remont, aranżacje wnętrz młodzi poczują więź z miejscem i wezmą za niego odpowiedzialność. Stworzenie w budynku pokoju zagadek to działanie mające na celu twórcze spędzanie czasu w powstałej bazie. Przez escape room młodzi wypromują siebie oraz miejsce, zdobędą wiedzę i kolejne doświadczenia. Organizacja wyjazdów studyjnych, planowanie, praca w grupach, przegadywanie różnych sytuacji, wspólne świętowanie – to metody, które pozwolą na integrację młodych. Spotkania z pasjonatami, samorządowcami, partnerami projektu, osobami dorosłymi, rówieśnikami działającymi w innych projektach, seniorami, dziećmi, rozmowy, negocjacje, autoprezentacja pozwolą poznanie środowiska i siebie w różnych sytuacjach. Ważnym elementem projektu jest także promocja działań młodych, ich zdania, pasji, miejsc, które samodzielnie tworzą. Logo projektu, wydruk koszulek, banerów, plakatów, wyjście w przestrzeń miejską – instalacja, uroczyste zakończenie połączone z otwarciem escape roomu dla mieszkańców ( pierwszy na Ponidziu ) to zbiór działań, który oprócz podnoszenia umiejętności jego uczestników pozwala na tworzenie pozytywnego obrazu zachowań młodzieży.

realizacja: VIII 2018 – XI 2019

„Jesienna akademia jazzu w Pińczowie”

jesienna akademia jazzu 2018 mm

 STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 8000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program „Kultura – Interwencje 2018”

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie przestrzeni publicznej prezentacji i zasięgu wieloletniej tradycji jazzu w Pińczowie poprzez organizację warsztatów jazzowych dla młodych muzyków. Warsztaty będą szansą wzmocnienia tożsamości dla młodych adeptów jazzu, wymiany doświadczeń z renomowanymi pedagogami oraz zwiększą obecność kultury w życiu społecznym regionu. . Projekt będzie promocją dorobku jazzowej kultury muzycznej na Ponidziu – Zaduszek Jazzowych – ich długoletniej tradycji, jak i zwiększeniem dostępu do tego rodzaju muzyki dla ludzi młodych otwierając drogę do indywidualnej aktywności w dziedzinie jazzu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

realizacja: X – XI 2018

„100 dzieł o Niepodległej”

kwota dofinansowania: 9970 zł

źródło dofinansowania: Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie „Na 100 Niepodległa”

Opis: Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej i rozwiniecie poczucia lokalnej wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowymi poprzez organizację warsztatów artHISTORII w pracowni ceramicznej NA ROGU naszego domu kultury i świetlicach położonych w gminie Pińczów. Po przez poznanie historii tej narodowej jak i tej naszego regionu dzieci i młodzież zwiększą swoją wiedzę dotyczącą ojczyzny oraz okolicy,w której mieszkają. Zdobyta wiedza będzie ich dalej inspirować w twórczym działaniu. Warsztaty dedykowane będą dzieciom i młodzieży w tym z terenów wiejskich naszej Gminy, ale do udziału w spotkaniach zapraszać będziemy seniorów np. Żołnierzy AK, słuchaczy UTW, W ramach spotkań powstanie sto dzieł artystycznych:obrazy, rzeźby, ceramika, rękodzieło, które następnie zaprezentujemy podczas wystawy pn „100 DZIEŁ o NIEPODLEGŁEJ” w domu kultury oraz w innych ośrodkach i instytucjach naszego regionu.

realizacja: VII-XII 2018

„Edukacja bez barier”

kwota dofinansowania: projekt partnerski z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Masłowa, Morawicy, Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis: W ramach projektu zaplanowano szereg działań adresowanych do członków Uniwersytatu Trzeciego Wieku działającego przy PSCK. Wśród nich: lektoraty językowe, zajęcia aktywizujące, rękodzielnicze, cykl wykładów, zajęcia ruchowe, pakiet „kultura seniorowi dostępna”. Projekt ma na celu m.in. zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższanie jakości ich życia oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej seniorów.

realizacja: IV – X 2018

„Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów”

kwota dofinansowania: 98 000 zł

źródło dofinansowania: Budżet Obywatelski Gminy Pińczów 2017

Opis: W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy do sali kinowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

realizacja: I-III 2018

JA w kulTUrze

kwota dofinansowania: I etap – 8000 zł, II etap – 22 000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie badań społecznych pozwalających zidentyfikować zasoby kulturotwórcze oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców w społeczności lokalnej. Działaniami objęci zostaną mieszkańcy gminy Pińczów z uwzględnieniem grup, które nie korzystały z oferty PSCK oraz grup wskazujących potencjał kulturotwórczy. Badanie służyć będzie również określeniu kierunków rozwoju oferty PSCK pod kątem dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Efektem projektu będzie stworzenie diagnozy, a następnie wybór 4 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie na realizację.

Termin realizacji: II – XI 2017

DOŚWIADCZALNIK

Kwota dofinansowania: 8500 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2016”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi w wieku 13-19 lat poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć Klubu Naukowca – odkrywającego fascynujący świat nauki poprzez eksperymenty (zajęcia podzielone na bloki: chemia, fizyka, projektowanie i druk 3D); zajęcia astro-manii (nocne obserwacje nieba w pińczowskim obserwatorium astronomicznym), wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.
Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) I Pikniku Naukowego jako wydarzenia, które można stać się platformą do nawiązania współpracy z ośrodkami naukowymi z większych miast, pobudzenia młodych ludzi do rozszerzania swoich horyzontów naukowych i „bawienia się” nauką.

Termin realizacji: II – VIII 2016

„PIĘĆ S(ł)ÓW czyli pińczowskie spotkania z językiem ojczystym”

*Kwota dofinansowania: 15000 zł*

*Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”*

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności językowych poprzez zabawę oraz wyrównanie szans edukacyjnych, sprawności językowych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Projekt „Pięć s(ł)ów” już przez nazwę nawiązujący do jednej z legend o nazewnictwie Pińczowa, wskazuje na pewną grę słowną. Projekt, ma stanowić swoistą zabawę językiem polskim i słowami z uwzględnieniem lokalnych źródeł i nazewnictwa oraz wykorzystywać różne formy przekazu. Projekt składać się będzie z kilku części rozłożonych w czasie i adresowanych do różnych grup wiekowych. Aby cel projektu i misja programu dotarła do jak najszerszej grupy osób do realizacji zadań wykorzystywane będą zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie formy przekazu i sztuki od wykładu, przez turnieje językowe, konkursy małych form pisarskich po happening – ORTOGRAFI(ti) – wypisz, wymaluj język ojczysty, czy też warsztaty- W.TAB.O. lub SZKRABble- czyli mała główka tworzy słówka.

Termin realizacji: luty – listopad 2016

„Orientuj się”

Kwota dofinansowania: 5900 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2015”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć sprawnościowych i edukacyjnych wykorzystujących aktywność istniejących na terenie Pińczowa stowarzyszeń i nieformalnych grup osób – zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia z technik obrony oraz udział w bloku „survival dla początkujących”, na który złożą się m.in.: warsztaty survivalu z Kamilą Kielar (podróżniczką, autorką m.in. zimowej samotnej przeprawa rowerem przez Jukon) oraz praktyczne nabywanie umiejętności przetrwania w terenie. Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) imprezy na orientację na terenie
gminy Pińczów.

Termin realizacji: luty – sierpień 2016

„Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice”

Kwota dofinansowania: 5.000 zł

Źródło dofinansowania: Fundacja BZWBK

Opis projektu: Projekt „Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice” to pomysł ożywienia przestrzeni publicznej poprzez zaplanowany cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych w różnych częściach miasta. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli nie tylko obcować z kulturą i sztuką w swoim najbliższym otoczeniu, ale a może przede wszystkim mogli ją sami współtworzyć. Służyć temu będą otwarte warsztaty graffiti połączone z malowaniem murali w wybranych miejscach miasta, animacje dla dzieci, wspólna nauka tańca ulicznego. Wszystko w myśl zasady – tu mieszkam, tu zmieniam.

Termin realizacji: czerwiec 2015

Komputer przyszłością nie tylko młodych – wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Szczypiec, Orkanów, Sadek w sprzęt komputerowy. (12.2014)

Kwota przyznanej pomocy: 13.911,15 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podstawowym, a zarazem najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie dogodnych warunków kształcenia osób mieszkających na terenach działania świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak Szczypiec, Orkanów oraz Sadek poprzez zakup i udostępnienie sprzętu komputerowego. Projekt ten w swych zamierzeniach ma służyć między innymi podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców tych obszarów, zdobywaniu umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, a w przyszłości kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zakupione w ramach projektu komputery mają zachęcić dzieci, młodzież jak również dorosłych do poszukiwania informacji na temat otaczającego ich świata, pogłębiania wiedzy, a także zdobywania dodatkowych umiejętności, niezwykle cennych w dobie Internetu i komputeryzacji. Ze stanowisk komputerowych będzie mógł korzystać każdy, kto wyrazi na to ochotę w wyżej wymienionych placówkach wiejskich w godzinach ich otwarcia bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Realizacja projektu ma służyć tworzeniu aktywnego i świadomego społeczeństwa warunkującego rozwój gospodarczy oraz integrację społeczną .

Podnidziańska wieś kolebką tradycji, pasji i biznesu- organizacja warsztatów rękodzielnictwa. (06.2014- 12.2014)

Kwota przyznanej pomocy 20.156,78 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Grupą docelową przedsięwzięcia były członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby uzdolnione kreatywnie, które poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych mogły zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne związane z wykorzystywaniem konstruktywnych rozwiązań, opartych na tradycjach ludowych do tworzenia produktów lokalnych, będących wynikiem twórczej pracy i pasji. Na zakończenie projektu została zorganizowana wystawa, na której można było obejrzeć efekty pracy uczestników poszczególnych rodzajów zajęć, a mianowicie florystyki, wikliniarstwa, wyrobów z wełny, ręcznie robionej biżuterii folklorystycznej. Wszystkie te działania w swoich zamierzeniach prowadziły do promowania twórczości ludowej oraz kreowania postaw przedsiębiorczych podnoszących świadomość biznesową.

„Nasze, dobre, podnidziańskie – Uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej i przeprowadzenie warsztatów związanych z wykorzystaniem pracowni do tworzenia produktów turystycznych”. (09.2013-02.2014)

Kwota przyznanej pomocy 15.252,04 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach tego projektu zgodnie z przyjętymi założeniami wykonano liczne produkty gliniane z motywem Ponidzia opatrzone znakiem „Nasze, dobre, podnidziańskie” promujące walory turystyczne naszego regionu. Celem samym w sobie było zachęcenie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Ponidzia do przejawiania twórczej aktywności, wymagającej kreatywnego myślenia oraz zaangażowania. Panie te uczestniczyły w warsztatach tematycznych, dających im możliwość zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem glinianych produktów. Ponadto nauczyły się korzystać z mobilnej pracowni garncarskiej, która została uruchomiona w ramach tego przedsięwzięcia. Co istotne jest ona wykorzystywana do dzisiaj i służy nie tylko członkiniom KGW, ale także wszystkim zainteresowanym chcącym poznać tajniki jej obsługiwania oraz „lepienia garnków z gliny”.

„Pod Gwiazdami Ponidzia – Sylwester 2012”. (Data zawarcia umowy 24.04.2013)

Kwota przyznanej pomocy 7.742,50 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Pod Gwiazdami Ponidzia- Sylwester 2012.” Jak już sama nazwa wskazuje podstawowym i zarazem najważniejszym celem programu było zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców regionu, turystów oraz zaproszonych gości, mającej bezpośredni związek z zakończeniem roku kalendarzowego 2012 i początkiem roku 2013. Przedsięwzięcie to służyło podniesieniu atrakcyjności Ponidzia pod względem kulturalnym, promocji zabytków, obiektów użyteczności publicznej, a także działalności prowadzonej przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

VIII Zaduszki Jazzowe- Pińczów 2012 (Data zawarcia umowy 12.12.2012)

Kwota przyznanej pomocy 11.795,00 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zaduszki Jazzowe to zakorzeniona w tradycji Pińczowa od 2005 roku impreza ściągająca do Pińczowa rzesze fanów muzyki jazzowej z całej Polski. Bez wątpienia tego rodzaju przedsięwzięcie stwarzało możliwości promocji naszego regionu pod względem posiadanych przez nas walorów, zasobów kulturowych. Corocznie na scenie występują bowiem ludzie mający związek z Ponidziem. VIII Zaduszki jazzowe dawały szansę na poprawę integracji społecznej ludności, wzrostu zainteresowania mieszkańców regionu własną tożsamością, a także szeroko pojmowaną kulturą. Podstawowym a zarazem najistotniejszym powodem realizacji projektu było umożliwienie mieszkańcom powiatu pińczowskiego oraz wszystkim chętnym fanom jazzu zaspokojenia potrzeb zarówno społecznych, jak i kulturalnych.


Święto Regionu- Dni Ponidzia (Data zawarcia umowy 30.10.2012)

Kwota przyznanej pomocy 23.861,40 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Święto Regionu Dni Ponidzia z ponad 35 letnią tradycją już na stałe zakorzeniło się w kulturze obszaru Ponidzia. To przedsięwzięcie, które w swoich zamierzeniach miało przede wszystkim służyć zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, turystów oraz wszystkich przyjezdnych gości. To także działania zmierzające do promocji lokalnej twórczości, posiadanych zabytków, przyrody i gospodarki regionalnej. Impreza ta miała pozytywnie wpływać na integrację społeczną ludności, a także rozwijać potrzebę zainteresowania własną tożsamością wszystkich osób w niej uczestniczących.