×

Informacja o Ochronie danych osobowych w PSCK po 25 maja 2018 r

W związku z faktem, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadzi ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą instytucję i Państwa uprawnienia z tym związane.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Inspektorem ochrony danych w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury jest pan Grzegorz Jankowski, e-mail: g.jankowski@psck.pl, tel. 413572424 w. 114.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) ewidencjonowania uczestników zajęć stałych na podstawie indywidualnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) ewidencjonowania uczestników konkursów na podstawie indywidualnej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO,
c) zawarcia i wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
– osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (pkt 3 a) i b) ).
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki), instytucje państwowe: ZUS, Urząd Skarbowy, podmioty współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, od momentu zakończenia przetwarzania, uzasadniony przepisami prawa odpowiednimi do kategorii danych i celu do jakiego zostały zebrane.

 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarza­nie danych osobowych Państwa a dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest

– dobrowolne (pkt 3 a) i b) ), jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z działalności PSCK,

– warunkiem zawarcia umowy (pkt 3 c) )

9. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano.